Metai

2001

XII PDR vyko spalio 5-8 d. Į Druskininkus suvažiavo apie 130 renginio dalyvių ir svečių iš Lietuvos ir užsienio. Iš kitų šalių šį kartą atvyko: Dostena Anguelova-Lavergne (Bulgarija), Maria Baranda, Gerardo Beltrán (Meksika), Uldis Bērziņš (Latvija), Craig Czury (JAV), Leszek Engelking (Lenkija), Francisco Hinojosa (Meksika), Jerzy Jarniewicz (Lenkija), Kerry Shawn Keys (JAV), Michel de Maulne (Prancūzija), Carina Nynäs (Suomija), Knut Ødegård (Norvegija), Iztok Osojnik, Andrej Rozman (Slovėnija), Karlis Vērdiņš (Latvija), Bernhard Widder (Austrija), Stephen Watts (Anglija), Sergej Zavjalov (Rusija). Iš užsienyje gyvenančių lietuvių šįkart atvyko Vyt Bakaitis, Kornelijus Jazbutis, Eglė Juodvalkė, Algimantas Kezys, Arūnas Kulikauskas (JAV), Lidija Šimkutė (Australija).

Konferencijos tema buvo: "Poezija ir fotografija: dvi kalbos, du priartėjimai". PDR svečias buvo fotografijos menas. Diskusijas moderavo dr. Kęstutis Nastopka, jose dalyvavo: Uldis Bērziņš, Vytautas P. Bložė, Rasa Čergelienė, Erika Drungytė, Leszek Engelking, Sigitas Geda, Algimantas Kezys, Kornelijus Platelis, Bronys Savukynas, Vytautas Stanionis, Stephen Watts, Gintaras Žilys, Algimantas Žižiūnas.

Pirmąjį poezijos vakarą, vedė Eglė Juodvalkė ir Jurgis Kunčinas, skaitė Eugenijus Ališanka, Dostena Anguelova-Lavergne, Vyt Bakaitis, Uldis Bērziņš, Maria Baranda, Antanas A.Jonynas, Liudvikas Jaki-mavičius, Knut Ødegård, Sigitas Geda.

Jaunųjų poetų naktiniai skaitymai, kuriems vadovavo Benediktas Januševičius, kaip visada, vyko kavinėje "Širdelė". Visus konkursus vertinusi komisija (Bronys Savukynas, Vigmantas Butkus, Kęs-tutis Nastopka, Janina Riškutė, Gražina Gedienė) pasiūlė prizais apdovanoti Rimvydą Stankevičių (už poeziją), Eglę Perednytę (už publikos suvaldymą), Julių Žėką (už šamaniškas galias). O Jurgis Kunčinas, už humoro eiles pelnęs publikos simpatijas, buvo apdovanotas specialiu dailininko Danie-liaus Ramelio sukurtu prizu.

Šeštadienio rytmetis prasidėjo Rimvydo Pupelio parodos atidarymu "Mažojoje galerijoje", po to visi patraukė prie Druskonio ežero, kuriame jau plūduriavo savos gamybos plaustas "Imperial". Į jį sulipo keli skirtingomis kalbomis rašantys poetai, kapitonas Zenonas Streikus, jo pavaduotojas poezijai Kornelijus Platelis, irklininkas Liudvikas Jakimavičius, motoristai (plaustas varomas minama pavara) Kęstutis Bieliukas ir Vytautas Butvilas-Mažylis, bei pagrindinis asmuo prancūzų aktorius Michel de Maulne ir prasidėjo poetinis veiksmas "Girtas laivas". Plaustas iš lėto nuplaukė link kranto, kuriame būriavosi klausytojai, ir Michel de Maulne pradėjo skaityti Arthuro Rimbaud'o "Girtą laivą", prieš pabaigą jam padarius pauzę, visi poetai porą minučių kartu skaitė kiekvienas savo kalba, staiga jiems nutilus, Michelis pabaigė skaityti kūrinį. Po to savąją "Girto laivo" versiją pademonstravo Eugenijus Ališanka, įšokęs į gana šaltą vandenį ir apiplaukęs plaustą. Tada "Imperial", skambant Leszeko Engelkingo ir Gerardo Beltrán poezijai, iš lėto nuplaukė atgal prieplaukos link. Aplankę fotografo Zenono Baltrušio parodą Druskininkų muziejuje, poetai grįžo į "Dainavos" kiemą, kur turėjo prasidėti "Renga" sesija ir režisuotos fotografijos konkursas.

"Rengą" 32 poetai rašė klasikiniu stiliumi. Pavyko neblogai. Maždaug tiek pat dalyvių susilaukė režisuotos fotografijos konkursas.

Po pietų didžiojoje "Dainavos" salėje buvo pristatomos per metus išėjusios knygos, leidyklos ir kny-gynai pardavinėjo naujus ir anksčiau išleistus leidinius. Šiemet savo produkciją pateikė Rašytojų są-jungos leidykla ir "Vaga", daugiausia leidžiančios poezijos knygų. Antanas A.Jonynas, vadovavęs pri-statymui, svarbiausia renginio knyga pavadino "Poetinio Druskininkų rudens 2001" almanachą, kurį sudarė Kornelijus Platelis, o išleido "Vaga".

"Vagos" vyriausioji redaktorė Janina Riškutė sakė, kad šiemet leidyklos derlius kuklesnis, tačiau ji leidžia abu didžiuosius almanachus – Poezijos pavasario ir Poetinio Druskininkų rudens. "Vaga" taip pat neseniai išleido Onės Baliukonės "Neregio sodus", Justino Kubiliaus eilėraščių rinkinį "Tėvas: ne-rimo formos", Danutės Paulauskaitės knygą "Dviese su namais", Jono Strielkūno rinktinę "Praėjęs amžius".

Daugiausia poezijos knygų nuo praeito rudens išleido Rašytojų sąjungos leidykla, pelniusi Metų poezijos leidėjo titulą. Kol rašoma, leidžiama ir skaitoma poezija, atrodo, kad verta gyventi, – pasa-kė leidyklos vyriausiasis redaktorius Valentinas Sventickas. Jis pristatė ką tik išėjusią Sigito Gedos rinktinę "Sokratas kalbasi su vėju". Tai yra pirmoji knyga iš naujos serijos – "Nacionalinės premijos laureatų kūryba". Dar buvo supažindinta su pomirtine Algirdo Verbos knyga "Plaštakės pleška" (su-darytojas Valdemaras Kukulas), Dariaus Šimonio "Rykštė". PK serijoje išėjusiu Renatos Radavičiūtės rinkiniu "Skersvėjis" ir Dainiaus Sobeckio "Be vietovardžių". Įspūdingai atrodo lietuvių ir anglų kalbo-mis išleista Vyt Bakaičio sudaryta ir išversta lietuvių poezijos antologija "Gyvas atodūsis". Dar viena dvikalbė knyga – Liudviko Jakimavičiaus "Medinė". V. Sventickas pasidžiaugė, kad Juditos Vaičiūnai-tės paskutinio rinkinio "Debesų arka" ir Aido Marčėno "Dėvėtų" parduotas visas tiražas. Rusų kalba išleistas Aleksandro Lysovo rinkinys "Сорокодум". Pasirodė ir dvi knygos apie poeziją: Viktorijos Daujotytės "Esė apie poeziją ir esimą", taip pat Eugenijaus Ališankos "Dioniso sugrįžimas".

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla apdovanota už gausiausią poezijos knygų derlių.

Penkias nedideles knygutes pateikė leidykla "Vario burnos". Iš jų leidėjas Tomas S.Butkus išskyrė skaitytojams į akis kritusią Vytauto P.Bložės poemą "Tuštuma". Tautvyda Marcinkevičiūtė kartu su klausytojais pasidžiaugė vos prieš kelias valandas gauta savo poezijos knyga "Gatvės muzikantas", kurią išleido "Alma littera".

Tuoj po knygų pristatymo oficialiai atidaryta fotografuojančių poetų ir eiles rašančių (ar kitaip su literatūra susijusių) fotografų paroda, lydima jų poezijos skaitymų. Popietę vedė Laimantas Jonušys bei Ričardas Šileika. Ją pradėjo Michel de Maulne, pateikęs klausytojams Blaise Cendrars eilių. Toliau skaitė Alis Balbierius, Arūnas Kulikauskas, Antanas Stanevičius, Ričardas Šileika, Sergej Zavjalov, Craig Czury. Parodoje savo darbus eksponavo Algimantas Aleksandravičius, Vyt Bakaitis, Zenonas Baltrušis, Vytautas Butvilas-Mažylis, Arūnas Kulikauskas, Vida Kuprytė, Remigijus Pačėsa, Rimvydas Pupelis, Romualdas Rakauskas, Antanas Stanevičius, Ričardas Šileika, Vilma Šileikienė, Gintaras Žilys, Algimantas Žižiūnas. Po poezijos skaitymų buvo paskelbti režisuotos fotografijos konkurso nugalėtojai (jury: Rimantas Kvaraciejus, Ričardas Šileika, Gintaras Žilys). Jie išsirikiavo tokia tvarka: dailininkas Remigijus Bielskis, aktorė Olita Dautartaitė, poetas Vladas Braziūnas. Paskatinamieji prizai atiteko poetams Antanui A. Jonynui ir Iztokui Osojnikui, fotografui Algimantui Žižiūnui.

Iškilmingiausias Poetinio Druskininkų rudens momentas – baigiamasis poezijos vakaras, į kurį pa-prastai susirenka daugiausia publikos ir kurio metu skelbiamas Jotvingių premijos laureatas, įteikia-ma premija už geriausią debiutą, paaiškėja konkursų nugalėtojai. Jotvingių premija už poezijos rink-tinę "Praėjęs amžius" šiemet paskirta Jonui Strielkūnui. Debiuto premija premija – Tomui S.Butkui už rinkinį "Mylintis organizmas" ir leidybos iniciatyvas.

Anoniminio eilėraščio nugalėtojai išsirikiavo taip: iš Suomijos atvykusi poetė Carina Nynäs (vertė Liana Ruokytė ir Sigitas Geda), Viktoras Rudžianskas, Eugenijus Ališanka, Elena Karnauskaitė, Korne-lijus Platelis. Fotografiškiausio eilėraščio konkurso (taip pat anoniminio) nugalėtojais tapo: Viktoras Rudžianskas, Paulina Žemgulytė ir Vladas Braziūnas.

Be konkursų nugalėtojų, šiame vakare savo eiles dar skaitė keletas svečių: Jerzy Jarniewicz, Carina Nynäs, Karlis Vērdiņš, Iztok Osojnik, Bernhard Widder, Stephen Watts. Rengos sesijoje dalyvavę autoriai perskaitė savo kolektyvinį įvairiakalbį eilėraštį.

Paskutiniams naktiniams skaitymams šiemet vadovavo Liudvikas Jakimavičius ir Jurgis Kunčinas. Pa-aiškėjo ir fotogeniškiausio (nerimto) eilėraščio konkurso prizininkai: Antanas Zališčevskis, Jurgita Butkytė ir Ričardas Šileika. Vakaras prasidėjo Jono Meko videolaišku Poetiniam Druskininkų rude-niui, kurį iš JAV atvežė Arūnas Kulikauskas. Įsidėmėtini Jono Meko žodžiai: "Televizorius kalba apie karą, atsikeršijimą ir nieko – apie rudenį, lietų, draugystę..." Lietaus šiemet Druskininkuose nebuvo, švietė saulė.

Tradicinio pirmadienio vakaro metu Užupio kavinėje skaitė Carina Nynäs, Viktoras Rudžianskas, Bernhard Widder, Stephen Watts, Knut Ødegård, Craig Czury (jis grojo ir lūpine armonikėle), Kerry Shawn Keys, Gerardo Beltrán, Maria Baranda, Francisco Hinojosa, Sergej Zavjalov, Vladas Braziū-nas, Eglė Juodvalkė, Vyt Bakaitis.

Poetai ant atsivežto iš Druskininkų akmens užrašė po savo eilutę, skulptorius Mindaugas Šnipas iš-kalė PDR ženklą, ir akmeninis laiškas Upėtakiui buvo įmestas į Vilnelę, kad taptų inkaru pernykščiam laivui, kuris jau nuplaukė nežinia kur.

Kornelijus Platelis

Daugiau šioje kategorijoje: « 2017 2011 »

MŪSŲ PARTNERIAI

 

Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos Respublikos kutūros ministerija
EU: Creative Europe
Versopolis
Dainava